Fundacja Musica Polonia

 

STATUT

Fundacji Musica Polonia dla kultury, sztuki i edukacji

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Fundacja Musica Polonia dla kultury, sztuki i edukacji”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Romana Golonkę zamieszkałego w Bielsku – Białej ul. Żywiecka 291, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anną Bednarską z Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27 (rep. A nr 4849/2017). Inspiracją dla ustanowienia Fundacji stała się 100 rocznica odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jaka przypada na 2018 rok.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Pełna nazwa fundacji brzmi: Fundacja Musica Polonia dla kultury, sztuki i edukacji”.
 2. Fundacja może używać pieczęci, godła flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 4. Fundacja może posłużyć się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko – Biała.

§ 4

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją w zakresie ustalonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 2. Fundacja może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi instytucjami o takich samych lub podobnych celach działania.

 

Rozdział 2

Działalność Fundacji

§ 8

 1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.
 2. Fundacja prowadzi działalność poprzez:
 3. osobistą pracę Fundatora, członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 9 i 10 statutu,
 4. finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w 9 i 10 statutu,
 5. inne formy wspierania przedsięwzięć, o których mowa w 9 i 10 statutu.
 6. Fundacja prowadzi działalność, o której mowa w pkt 2 na rzecz ogółu społeczności.
 7. Dochody osiągnięte z działalności określonej w pkt 2 przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 9. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 9

Celem Fundacji jest:

 • działalność na rzecz rozpowszechniania i wspierania rozwoju sztuki i edukacji, działalności kulturalnej oraz działalności naukowej na terenie Polski i za granicą;
 • promowanie muzyki, malarstwa, rzeźby, poezji, tańca, architektury i innych dziedzin sztuki;
 • promowanie muzyki polskich i zagranicznych kompozytorów;
 • promowanie sztuki polskiej o tematyce narodowej i narodowowyzwoleńczej;
 • promowanie i wspieranie polskich i zagranicznych artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, uczniów i studentów szkół artystycznych każdego szczebla w zakresie działalności statutowej Fundacji;
 • działalność na rzecz szeroko pojętych środowisk lub grup osób i organizacji mogących być beneficjentem statutowych działań Fundacji;
 • wspieranie osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie.

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
 • organizowanie warsztatów i kursów edukacyjnych dla artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych;
 • wspieranie edukacji artystycznej dla utalentowanych osób z polski i zagranicy;
 • organizowanie konkursów, koncertów, festiwali muzycznych i wystaw;
 • zapraszanie artystów, profesorów i wykładowców polskich i zagranicznych do prowadzenia zajęć artystycznych oraz wykonywania koncertów;
 • dokonywanie nagrań literatury muzycznej, ich publikowanie, wydawanie i rozpowszechnianie we wszystkich dostępnych formach i mediach;
 • wydawanie publikacji służących ochronie dziedzictwa kulturowego przed zapomnieniem oraz jego rozpowszechnianiu we wszystkich dostępnych formach i mediach;
 • organizowanie wyjazdów do różnych ośrodków kulturalnych i naukowych w Polsce i za granicą, których celem jest poznawanie i edukacja artystyczna oraz podnoszenie kwalifikacji, a w szczególności poznawania szczegółów wykonawstwa i interpretacji utworów muzycznych;
 • przyznawanie nagród rzeczowych lub pieniężnych dla laureatów konkursów organizowanych przez Fundację, inne instytucje kultury, sztuki, edukacji lub inne podmioty gospodarcze;
 • finansowe wspieranie szczególnie uzdolnionych artystów, uczniów lub studentów poprzez fundowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych, wyjazdów służących podnoszeniu kwalifikacji artystycznej jak np.: warsztaty artystyczne, kursy muzyczne, konkursy dla artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych;
 • finansowe wspieranie artystów poprzez zakup instrumentów muzycznych lub innych narzędzi służących pracy twórczej;
 • finansowe lub rzeczowe wspieranie instytucji kultury, galerii, bibliotek, świetlic szkolnych lub szkół muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych lub narzędzi pracy twórczej;
 • organizowanie edukacji psychologicznej lub psychoterapeutycznej pod kątem wspierania osobowości artysty i radzenia sobie ze stresem na scenie;
 • organizowanie miejsc, w których mogą być realizowane cele Fundacji jak kawiarnie, galerie, sale koncertowe oraz inne miejsca służące realizowaniu celów Fundacji;
 • ochronę lub restaurację wartościowych instrumentów muzycznych, a w szczególności instrumentów zabytkowych;
 • działania na rzecz zachowania, utrzymania, renowacji, restaurowania lub remontowania dóbr kultury poprzez remonty instrumentów muzycznych, obrazów, rzeźb, budynków lub innych pomieszczeń;
 • wspieranie działalności naukowej na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i edukacji
 • współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami kultury, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, szkołami artystycznymi, artystycznymi uczelniami wyższymi, związkami wyznaniowymi oraz innymi instytucjami, które wykazują chęć do realizowania celów zawartych w Statucie Fundacji;
 • przyznawanie stypendiów lub grantów finansowych służących wspieraniu osoby uhonorowanej do odbycia stażu, studiów, kursów, podróży lub innych uzasadnionych form edukacyjnych, które w znacznym zakresie przyczynią się do rozwoju osobowości artysty oraz rozwoju kultury, sztuki lub edukacji.’
 1. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
 2. PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
 3. PKD 17.29.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, takich jak etykiety, ozdoby, pamiątki,
 4. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, tj. książek, broszur, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, albumów, kalendarzy, pamiętników, formularzy, listowników,
 5. PKD 18.13.Z. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 6. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 7. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
 8. PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 9. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 10. PK 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 11. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 12. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 13. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 14. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 15. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 16. PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
 17. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 18. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 19. PKD 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 20. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 21. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
 22. Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 11

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty wiedzy i umiejętności, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, a także za wybitne osiągnięcia w działalności związanej celami Fundacji lub pokrewnej.

 

§ 12

 1. Fundacja może nadawać następujący rodzaj statusów osobom fizycznym i prawnym wspierającym Fundację:
 2. Sponsor główny – dla osób fizycznych lub prawnych, które wesprą organizowany przez Fundację projekt w zakresie przekraczającym 50% całkowitych kosztów projektu (np.: festiwalu, koncertu, kursu, wyjazdu artystycznego lub naukowego)
 3. Sponsor – dla osób fizycznych lub prawnych, które wesprą organizowany przez Fundację projekt w zakresie nieprzekraczającym 50% całkowitych kosztów projektu (np.: festiwalu, koncertu, kursu, wyjazdu artystycznego lub naukowego)
 4. Mecenas Fundacji – dla osób fizycznych lub prawnych, które w sposób szczególny przyczyniły się do statutowej działalności Fundacji poprzez przekazanie znacznej kwoty finansowej, spadku, nieruchomości lub zasponsorowania stypendium lub grantu dla konkretnej osoby wspieranej przez Fundację
 5. Przyjaciel Fundacji – dla osób fizycznych lub prawnych wspierających statutowe działania Fundacji w kwocie minimalnej 1000 zł lub osoba przekazująca na rzecz statutowej działalności Fundacji dobra materialne o minimalnej wartości 1000 zł.
 6. Darczyńca – dla osób fizycznych lub prawnych wspierających statutową działalność Fundacji w jakiejkolwiek innej formie finansowej lub nie finansowej
 7. Fundacja, za uprzednią zgodą zainteresowanych, na swojej stronie internetowej będzie informować o osobach i instytucjach uzyskujących poszczególne statusy (z wyjątkiem osób pragnących zachować anonimowość).

 

Rozdział 3

Majątek Fundacji

§ 13

Na majątek Fundacji składają się:

 • Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim.
 • Środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:
 1. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;
 2. dotacji, subwencji, darowizn;
 3. spadków i zapisów;
 4. odsetek od środków pieniężnych Fundacji;
 5. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;
 6. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, a także uzyskiwane z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 14

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundusz założycielski wynosi 3 000,00 (trzy tysiące) złotych wpłacony przez Fundatora.
 3. Na działalność gospodarczą przeznaczone są środki pieniężne w kwocie 2 000,00 (dwa tysiące) złotych.

 § 15

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę obejmującą oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Uchwałę Zarząd podejmuje jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 16

Zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 4

Organy Fundacji

§ 17

 1. Organami Fundacji są:
 2. Zarząd Fundacji;
 3. Rada Fundacji.

I

Zarząd

§ 18

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z członków w ilości od jednego do trzech.
 2. Członkostwo w Zarządzie jest bezterminowe.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
 5. Kolejne Zarządy, a także osoby do pełnienia funkcji członków Zarządu, powołuje Rada Fundacji.
 6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji pozostaje w kompetencjach Rady Fundacji.
 7. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:

Wacław Golonka – Prezes Zarządu

 1. Pełnienie funkcji członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku:
 2. złożenia rezygnacji,
 3. śmierci,
 4. odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji w drodze jej uchwały.
 5. Powołanie lub odwołanie Członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie na wniosek któregokolwiek z członków Rady Fundacji. Powołanie lub odwołanie następuje uchwałą Rady Fundacji podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. wytyczanie i decydowanie o kierunkach działania i rozwoju Fundacji w zgodności z celami statutowymi;
 4. sporządzenia budżetów i planów pracy personelu Fundacji;
 5. podejmowanie decyzji o nadaniu statusów określonych w §12 niniejszego Statutu Fundacji;
 6. przyjmowanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych, projektów przyszłych działań niezbędnych do realizacji celów Fundacji;
 7. przyjmowanie regulaminów, zarządzeń i sprawozdań;
 8. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 9. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników;
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji dotacji oraz ich redystrybucję związaną z realizacja celów Fundacji;
 11. udzielanie wyjaśnień i wykonywanie sprawozdań na wniosek członków Rady Fundacji;
 12. otwieranie i zamykanie filii, oddziałów Fundacji;
 13. inne sprawy nie powierzone na mocy niniejszego Statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa innym organom Fundacji lub Fundatorowi.
 14. Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
 15. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 16. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub Fundatora lub na wniosek Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji, a jedynie możliwość przyznania zwrotu kosztów związanych z pełnioną funkcją w Fundacji.

II

Rada Fundacji

 § 20

 1. Rada Fundacji składa się z 3 członków.
 2. Radę Fundacji lub poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W skład pierwszej Rady Fundacji powołanej przez Fundatora wchodzą:

Piotr Zieleźnik – Członek Rady Fundacji

Barbara Gąsowska – Członek Rady Fundacji

Witold Szulakowski – Członek Rady Fundacji

 1. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji jest bezterminowe.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
 1. śmierci;
 2. złożenia rezygnacji;
 3. utraty zdolności do czynności prawnych lub sądowego pozbawienia praw publicznych;
 4. odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora.
 5. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić z powodu zaistnienia przypadków innych niż wskazane w § 20 pkt 7 ppkt a-c, takich jak długotrwała choroba uniemożliwiająca, bądź w znaczny sposób utrudniająca pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo utrata zaufania większości pozostałych Członków Rady do danego Członka Rady.
 6. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Fundacji, a jedynie a jedynie możliwość przyznania zwrotu kosztów związanych z pełnioną funkcją w Fundacji.

 

§ 21

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym (w czerwcu oraz grudniu danego roku kalendarzowego).
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora. Posiedzenie odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o miejscu i terminie posiedzenia przez członków Rady Fundacji, zgłoszonego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub członek Rady Fundacji przez niego upoważniony.
 4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu.
 5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo zażądać udzielenia wyjaśnień i sprawozdań od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji oraz wglądu do całości dokumentacji Fundacji, w tym też do dokumentacji finansowej.

 

 

 

 § 22

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego pełnomocnika. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.
 3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.

 

§ 23

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji oraz kontrola jej działalności.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 3. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 4. proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora,
 5. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 6. wybór biegłego rewidenta,
 7. opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją,
 8. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. ocena pracy Zarządu i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i z działalności oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
 10. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji w każdym zakresie jej działalności,
 11. nadzór nad całokształtem działalności Fundacji,
 12. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:
 13. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Fundacji,
 14. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 15. Dla wykonywania swoich uprawnień Rada Fundacji może powoływać biegłych, ekspertów i innych specjalistów z dziedziny będącej przedmiotem badania.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 24

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundator.

§ 25

Zmiany statutu Fundacji, z zastrzeżeniem kontynuacji jej celów, dokonuje Fundator.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje
 3. Likwidatorem Fundacji będzie osoba wybrana przez Fundatora.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych lub tożsamych

§ 27

W przypadku śmierci Fundatora, jego prawa i obowiązki jako fundatora Fundacji przechodzą na osobę Pana Wacława Golonkę (PESEL: 69010810557).

§ 28

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2018 roku. Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok obrotowy, do 30 czerwca kolejnego roku.